www.slovenia.info
Banka Turističnih Priložnosti Slovenije
izberi
Jezik slovenščina

Pogoji poslovanja


POGOJI POSLOVANJA


Na podlagi 41. člena statuta Slovenske turistične organizacije z dne 21. 4. 2005 je direktor STO sprejel 
 

SPLOŠNE POGOJE POSLOVANJA

projekta Banka turističnih priložnosti Slovenije (BTPS)
 

I. PODROČJA

1. Splošni pogoji urejajo:

- status projekta BTPS
- opredelitev komitenta BTPS
- opredelitev pologa v BTPS
- kriterije za izbiro pologov
- določila o Svetu in upravi BTPS
- določila o varovanju poslovnih skrivnosti


II. PROJEKT

2. Projekt BTPS se je uradno pričel 7.12.2006 na 9. slovenskem turističnem forumu v Mariboru s prioritetno nalogo: Pospeševanje nadzorovanega pretoka informacij o perspektivnih turističnih idejah z namenom, da se srečajo pravi ljudje in prava sredstva za uresničitev teh idej.

3. Nosilec projekta BTPS je SPIRIT Slovenija, javna agencija (prej Slovenska turistična organizacija), v nadaljevanju: SPIRIT).

4. Projekt izvajajo organi BTPS: guverner, viceguverner, uprava in Svet BTPS. Direktor SPIRIT-a imenuje in razrešuje osebe, ki delujejo v organih BTPS.

5. Osebe, ki delujejo v organih BTPS (v nadaljevanju: člani projektne skupine) so lahko: zaposleni v SPIRIT-u, predstavniki partnerskih organizacij ali samostojni strokovnjaki za določena področja.

6. Nosilec odgovornosti, povezanih z vsebinami in posledicami projekta, je nosilec projekta, pri čemer je stopnja odgovornosti podrobneje opisana v poglavju o varovanju poslovnih skrivnosti.


III. KOMITENT

7. Vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolni in pošlje elektronski obrazec »Vloga za odprtje bančnega računa« (btps_bancni_racun.doc) na BTPS@slovenia.info ali naslov SPIRIT-a, lahko postane komitent BTPS, če se strinja s »Splošnimi pogoji poslovanja«, ki so predstavljeni v tem dokumentu in objavljeni na spletnih straneh www.BTPS.si.

8. Komitent lahko na BTPS@slovenia.info ali na naslov SPIRIT-a pošilja elektronske ali pisne vloge za izvedbo idejnih in energijskih pologov, katere registrira uprava BTPS. V elektronskih obrazcih komitenti poljubno podrobno opišejo svoj polog, definirajo določila o varovanju njihove poslovne skrivnosti in potrdijo kratek opis, s katerim se javno evidentira vnos novega pologa.

9. BTPS lahko komitentovo vlogo za izvedbo pologa sprejme ali zavrne. Sprejetim pologom BTPS lahko dodeli status obetavnega pologa.

10. Predloge sprejema in zavrnitve pologov ter oznak »obetavno« pripravi uprava BTPS, odločitev pa je sprejeta po glasovanju Sveta BTPS ob zaključku zbirnega obdobja (ki traja najmanj 2 tedna in največ 6 mesecev). BTPS lahko avtorje pologov pozove k dopolnitvi oddane dokumentacije.

11. Komitent sodelovanje z BTPS prekine tako, da pisno zaprosi za zaprtje BTPS računa. Ob tem sporoči, kako naj BTPS ravna z njegovimi pologi.


IV. BTPS POLOGI

12. Idejni polog je vpis v bazi podatkov BTPS, ki opisuje novosti s področja turizma in s turizmom posredno povezanih dejavnosti v naslednjih oblikah: ideja; osnutek; načrt; prototip; obstoječi izdelek-storitev, ki ga-jo je možno nadgraditi…

13. Energijski polog je vpis v bazi podatkov BTPS, s katerim lastnik pologa prispeva k uresničitvi enega ali več idejnih pologov. Lahko zajema npr. ponujena finančna, materialna in druga sredstva ali storitve…

14. BTPS polog ni patentna ali sorodna zaščita intelektualne lastnine. Z določilom o varovanju poslovne skrivnosti komitent v obrazcu za izvedbo pologa le določi, kako naj BTPS poslovno skrivnosti varuje oz. kako odkrito lahko BTPS informacije o pologu posreduje drugim osebam.


V. KRITERIJI

15. Odločitev o sprejemu oz. zavrnitvi pologa ter odločitev o morebitni dodelitvi statusa »obetavni polog« temeljita na skladnosti ocenjevanega pologa s kriteriji, ki so opisani v členu 16.

16. Kriteriji za sprejem pologa v bazo BTPS in za pridobitev statusa »obetavni polog«:

1 - Ima polog trajnostni turistični potencial?
2 - Lahko prinese dodano vrednost (ekonomsko, družbeno, ekološko...)?
3 - Je jasno predstavljen in prepričljiv?
4 - Sovpada s strategijami in interesi okolij, v katere se vključuje?


VI. SVET IN UPRAVA BTPS

17. Uprava BTPS skrbi za komunikacijo s komitenti ter drugimi javnostmi in organi BTPS, skrbi za obdelavo pologov, avtorjem idejnih pologov predlaga in vzpostavlja povezave med njimi ter za Svet BTPS pripravlja predloge o ravnanju s prejetimi pologi.

18. Predlog o ravnanju s prejetimi pologi iz posameznega zbirnega obdobja lahko zajema:

1 – Predlog za sprejem ali zavrnitev posameznih pologov ter predlog za dodelitev statusa »obetaven«.
2 – Predlog izbranih idejnih pologov, ki prejmejo finančna in druga sredstva energijskih pologov (v primeru, da lastnik energijskega pologa želi, da prejemnike izbere BTPS).

19. Svet BTPS dodeljuje status obetavnega pologa, ocenjuje in komentira pologe, predlaga povezave med njimi, med idejnimi pologi izbira prejemnike sredstev energijskih pologov ter glasuje o sprejemu/zavrnitvi predlogov uprave o ravnanju s pologi. Za svoje odločitve nosi strokovno odgovornost; odškodninska odgovornost je definirana v poglavju o varovanju poslovnih skrivnosti.

20. Na vseh ocenjevanjih in glasovanjih Sveta BTPS se odločitve sprejemajo po principu navadne večine prejetih glasov. Sestanku vedno sledi še glasovanje preko elektronske pošte s 3 dnevnim rokom, v katerem lahko člani Sveta, ki se niso udeležili sestanka, oddajo svoj glas.

21. Svet BTPS daje tudi predloge o nadaljnjem razvoju projekta. SPIRIT kot nosilec projekta predloge preuči in sprejema dokončne odločitve ter odgovornosti glede nadaljnjega razvoja projekta.


VII. VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

22. BTPS bo med izvajanjem vseh aktivnosti, ki so opredeljene s členom 2 (promocija pologov, povezovanje pologov, posredovanje pologov itd.) vsak polog obravnavala kot poslovno skrivnost, razen v obsegu, ki ga določi komitent ob oddaji pologa in v korespondenci z BTPS.

23. Nosilec projekta odškodninsko odgovarja za kršenja člena 22 v višini največ 500 EUR za posamezen polog, če s posameznim komitentom ni drugače dogovorjeno. Obveznost preneha 36 mesecev po datumu prejetja vloge za izvedbo pologa na BTPS@slovenia.info ali naslov SPIRIT-a, če s posameznim komitentom ni drugače dogovorjeno.

24. Za vse člane projektne skupine BTPS velja naslednje pravno določilo.

V BTPS bazi idejnih in energijskih pologov (do katere imajo člani projektne skupine BTPS prost dostop) so predstavljene poslovne skrivnosti, ki jih bodo člani projektne skupine BTPS obravnavali v skladu s členom 22 in jih sami oz. njihova organizacija ne bodo uresničili v roku 36 mesecev po datumu prejetja vloge za izvedbo pologa na BTPS@slovenia.info ali naslov SPIRIT-a. Določilo velja tudi za sistemske skrbnik informacijskih okolij, v katerih se baza nahaja.
Odškodninsko izvajalci projekta za izpolnjevanje tega člena odgovarjajo kot je določeno v členu 23, vendar le s polovično vrednostjo zneska.

25. Pri vzpostavljanju stikov med lastniki idejnih pologov velja pravno določilo, ki se nanaša na vsebino vsakokratnih poslanih vsebin, sestavljeno po naslednjem vzorcu:

Trenutne stopnje razvoja v sporočilu omenjenih idejnih pologov (v nadaljevanju: IPOLOGI) so shranjene v Banki turističnih priložnosti Slovenije (v nadaljevanju: BTPS). Lastniki IPOLOGOV (v nadaljevanju: LASTNIKI) so v predhodni korespondenci z BTPS izrazili strinjanje z medsebojno izmenjavo kontaktnih podatkov. Izmenjava informacij med LASTNIKI od tega trenutka ni več v domeni BTPS. S tem BTPS ne nosi odgovornosti za prenos in uporabo informacij med njimi in njihovimi sodelavci. V vseh ostalih primerih BTPS še vedno upošteva navodila za varovanje poslovnih skrivnosti IPOLOGOV, kot so jih ob oddaji določili LASTNIKI. Če se s tem Pravnim obvestilom prejemnik sporočila ne strinja, to sporoči na BTPS in ne sme vzpostavljati stika z LASTNIKI. Če s katerim od LASTNIKOV vzpostavi kontakt, velja, da se s tem Pravnim obvestilom v celoti strinja.

Lastniki idejnih pologov za izpolnjevanje tega člena odškodninsko odgovarjajo, kot je določeno v členu 23.

26. V primeru, da izbiro med idejnimi pologi za svoj energijski polog izvaja njegov lastnik, velja zanj in za druge zunanje osebe, ki sodelujejo pri izbiri, naslednje pravno določilo.

Osebe, ki bodo sporočilo s seznamom za energijski polog primernih idejnih pologov prejele v ocenjevanje (v nadaljevanju: ZUNANJI OCENJEVALCI), se morajo ravnati po določilih, ki so jih opisali avtorji pripetih pologov glede varovanja njihovih poslovnih skrivnosti ter prevzemajo nase odgovornost za morebitno nekorektno in nepooblaščeno uporabo ali posredovanje informacij, s katerimi se avtorji pologov ne strinjajo. Če ni drugače dogovorjeno, lahko vsebino prejetih idejnih pologov ZUNANJI OCENJEVALCI uporabijo izključno za potrebe izbire tistih idejnih pologov, ki bodo prejeli sredstva iz njihovega energijskega pologa.

Lastniki energijskih pologov in ZUNANJI OCENJEVALCI za izpolnjevanje tega člena odškodninsko odgovarjajo, kot je določeno v členu 23.

27. Morebitne kršitve »Splošnih pravil poslovanja BTPS« se lahko dodatno kaznuje z odvzemom statusa komitenta BTPS oz. člana projektne skupine.


VII. KONČNE DOLOČBE

28. »Splošna pravila poslovanja BTPS« potrdijo guverner, viceguverner, člani Sveta BTPS, uprave BTPS in direktor SPIRIT-a na običajni ali korespondenčni seji. Poslovnik začne veljati tretji dan po sprejemu.

29. Avtorjem že prispelih pologov se pošlje povezava do (na spletni strani www.BTPS.si shranjenih) »Splošnih pravil poslovanja BTPS«. Če se z njimi ne strinjajo, se njihovi pologi umaknejo in članstvo prekine.


mag. Dimitrij Piciga
direktor STO

Ljubljana, 28.3.07

Pripravil: mag. Dejan Križaj, marec 2007
Pregledal in dopolnil: Svet BTPS, marec 2007
Dopolnjeno: januar 2013

Pogoji poslovanja

Oznake

sejalec snovalec turizem inovacije inovativnost promocija kulturna dedišcina snovalec2011 mladi sofinancerji slovenija kulinarika zahtevno IKT podeželje atrakcije partnerji Ljubljana btps-izzivi inovativna turisticna ponudba rekreacija BTPS niše zdravje kupci hotelirstvo podporna okolja gostinstvo eko trajnostni turizem Slovenija jugozahod IKT-predlogi networking organiziranje potovanj sejalec2013 enostavno nastanitev podjetništvo brezplacno novost razpis izobraževanje šport sejalec2012 sejalec2011-predprijava mladi za turizem t-lab investicija finance destinacije btps-izzivi-2011 travelzoom2011 btps-izzivi-2012 raziskave in razvoj sejalec2013prijava transport razvoj turisticna ponudba btps-izzivi-2010 kolesarjenje izziv-Kompas oprema deluje snovalec2014 narava konferenca storitev umetnost atrakcija kulturna dediščina turistični produkt nagrada sejalec2014 sejalec2015 snovalec2015 sejalec2011 študentski snovalec2011 študentski snovalec hotel ekoturizem zeleno doživetje destinacijski management raziskave aplikacija socialno podjetništvo dostopni turizem sejalec 2012 prijava sejalec2010 zeleni turizem trendi snovalec2016 escape room poziv podarjam snovalec 2010 promocija turizma MOK-2011 pohodništvo prireditve Evropska komisija mobilne aplikacije t-lab-snovalec2013 trajnost sejalec2016 snovalec2017 T-lab mladi zgodbe delavnice dogodki ideja sinergetik2011 povezovanje potovanja aktivni turizem sinergetik trajnostni razvoj trajnostno snovalec 2009 invencije družinski turizem Razpisi ekologija UNWTO sejalec2017 start-up prehrana StartUp ekološka osveščenost svetovanje socialna omrežja nagrade naravna dedišcina kakovost kultura Maribor prostovoljstvo portal Inovacijski tabor-rešitve wellness inovacija btps-travel-blog dedišcina erasmus za mlade podjetnike izleti spletno oglaševanje adrenalin obala poklici otroci video Kitajska priložnosti lokalna doživetja naravna in kulturna dediščina PTP kreativnost sharing economy kulinarično doživetje brezplačna priložnost delavnica Slovenski forum inovacij restavracija pivo muzej mobilnost velnes hint-lab inovativna turistična ponudba rezervacije Kranj vrhnika turistična ponudba natečaj romantika aktivne počitnice turizem v Sloveniji splet čezmejno sodelovanje hostel inovativni koncept informacije spletna stran digitalizacija luksuz posveti T-lab-mladi Portorož vodenje MGRT crowdfunding predstavitve animacija Slovenija zahod youth hostel zabava Bled blagovna znamka trženje certifikat promocija turizma doma in v tujini novi turisticni produkti snovalec2012 voda naravne lepote odgovorni turizem zaposlovanje festivali kras izziv-mysloveniainfo.com Promocija turizma v tujini plezanje samski lokalni ponudniki ribolov tematski turizem inoturbar green-love statistika izziv-antiq varstvo okolja QR družabni mediji gostinska ponudba turizem=podeželje-šport-kultura programi smucanje morje Slovenija vzhod svet igralništvo Dolenjska turisti natecaj marketing okolje javni razpis Tehnološki park Ljubljana dobrodelnost namestitev tujina ponudba Kolo dediščina ekološki turizem kampiranje Fotografije zgodovina invalidi mednarodni turizem avanturistično potovanje kulturno-zgodovinska dediščina enigmarium escape room raziskava Gozdni selfness gozd večerja nanoturizem seniorji Kavarna anketa poslovni model pametni telefon mesta letalo solarna energija Izola smartphone Indija namestitve energetska učinkovitost podjetniški dnevnik AREA Trieste spletno trženje Koper večerja na zajli slovenska hrana active holiday active tourism selfness pravljice apiterapija krapolov muharjenje ribištvo btps-kava kuharski trendi pospeševalnik moda evropska sredstva mobilna aplikacija dodana vrednost soba pobega gozdne gozdni pobeg katalog priložnost igra Gorenjska družine zadovoljstvo gostov družbena odgovornost environmental protection revija letalski promet rezervacija oecd transnacionalno sodelovanje tehnologija TIP turizem in prosti čas ulysses mreženje naravno kopališče Zasavje Osrednja Slovenija glamping Ljubljanica medvode rdo osrednja slovenija aerodrom Drava letališče združevanje AIRTH rimljani senzorium integralno-turistični produkt kino poslovni načrt prepoznavnost industrijska dediščina kolesarstvo bivak Japonska Nova Gorica Tablični računalniki Eko kamp okolju prijazna investicija tematska potovanja vodeni izleti app znamenitosti električni avtomobil potovanje po Sloveniji ograja za kolesa zabaviščni park snemanje trend panorama maraton slovenska Istra nastanitve Delo na kmetiji uresničitev ideje organiziranje podjetje poroka fotografija PTUJ Evropska unija spletni marketing Študijska štipendija Razvojna delavnica za turistične začetnike Gastronomija razvoj podeželja Italija mreža sredstva Podjetna primorska Društvo planet zemlja Eko konferenca MyDestination Lojze Slak Subvencije za zagon podjetij kombi Travel Zoom Francija študenti socialni turizem zasebne investicije internet narodno zabavna glasba itinerariji Dežela kozolcev prihodnost predavanja Predlogi raziskav nepremicnine intelektualna lastnina poletje vkljucevanje razlicnost zaposlitev slovenia ekovas potovalna agencija Piran soline inovativna tiristicna ponudba desezonalizacija turizma konjeništvo Mariborsko Pohorje Bohinj Kranjska Gora potovanje mladinski hotel turisticne informacije STO mobilna tehnologija visoka dodana vrednost turisticna agencija GPS interaktivno arhitektura vino invest in slovenia znamka ribiški turizem content marketing innovation service bela krajina nevromarketing ljubezen planinske koce sinergije in povezave vinska cesta povezovanje obcin in regij tecaji tematski tedni toplice Vila Dane aktivne pocitnice jamarstvo Alpe kolesarske pocitnice kolesarske pocitnice z nahrbtnikom pocitnice jezera gradovi Porocni turizem višja dodana vrednost porocna industrija integriran produkt izkustevni turizem facebook povezovanje turisticnih ponudnikov etnologija izziv-CentrSource tic cebelarski turizem splet 2.0 slogan ustvarjalnost park slepi in slabovidni ucna pot kompas dež ohranjanje virov ecoguerilla snovalec 2011 already functioning new product idea offered gratis odgovorno jame jamski turizem okoljska ozavešcenost ruski trg I feel Slovenia Zdravilišce Radenci društvo turisticni vodniki t-lab delavnice uresniceno sejalec 2012 pijava mreže Vesna vestni turizem slow medicinski turizem model kakovosti snovalec2010 baza spletna omrežja academica turistica kadri usposabljanje turisticni vodic apartma na vodi ogledi cloveški viri dinamicni vzorci neodvisnost premagovanje arhitektonskih in mentalnih ovir dobicek muzej solinarstva jedilni list oglaševanje programska oprema Robidišce mednarodno prostovoljstvo festivalske pocitnice Napovednik prireditev trip organisation promotion ekoremediacije naravna gradnja permakultura countryside cultural heritage destination management samostojnost povratna informacija testiranje sofinancerje patnerji sofnancerji soizvajalci etika razprave Slovenija jug Slovenija jugovzhod nizkocenovni leti TED borza conventa Future leaders forum borza IMTEC terme krka zdravilišce rogaška zdravstveni turizem Obcina Šentrupert Kompas NM letenje korupcija Praga Berlin lokalno prebivalstvo hišice na drevesu Normandija aplikacije potopisni veceri pridobivanje sredstev C. David Conner Predjamski grad 21.december maji Mehika degradirana obmocja Jeruzalem EDEN Golden Zoom Vesoljski turizem Ameriška Ambasada poslovni nacrt Družinski center Mala ulica vrtec bovec gledališce Goodplace Kuwait Ritz International Rudolfov splav manj privilegirane socialne skupine arabska pomlad Egipt In memoriam Virgin Galactic Ustvarjalnik LIFE+ Konfucijski inštitut Univerza na primorskem EU marjetica T-lab eksperimentiranje tolmin Financna sreda hostel Tresor kobarid SPIRIT Svetovne turisticne nagrade Srecanje T-lab: Priložnosti cezmejnega povezovanja ITM izvoz trgovanje Internautica srecanja poslovanje na tujem Šenkova domacija Dan odprtih vrat Odložena kava Mladi projektni managerji Eko reli mladina turistični vodnik po Sloveniji grobovi mračnjaški turizem pokopališča turistično vodenje Žale film predsyavitev Svetovni ekonomski forum turizmu prijazne države Izzivi gospodrskega razvoja 2013 Baloni PGZ Izzivi za razvoj kulturnega turizma Avstralija Najboljše službe na svetu Hoteli IKT- predlogi izročilo rimska vas baddest bucket list Biggest helikopter hotspot iz zraka kvadrokopter multicopter nepremicnina ortofoto Vipavska dolina 360 autocamp avio camp copter spoznavanje okolice (Notranjsko-kraška regija) doživljajske delavnice eko turizem panoramsko vinski turizem digitalna foto trzenje zajem zračne "IKT-predlogi" turistične privlačnosti Razglednice JVZ Azija restavracije zadovoljstvo kava inženirstvo torba vročina zabojniki ne pozabi opomnik všeč? spanje zima slovensko podeželje Razvojna delavnica aktivni oddih Soča vas gugalnica EuroBasket Global Feast festivalski turizem glasba LED globusi LED lučke sijoča tehnologija sijoči globusi prenova solinarske hišice EEA grants nevladne organizacije 100.obletnice prve svetovne vojne Društvo mladih v turizmu Turizem v zidanicah T-lab Snovalec strunjan ekološki splavi sejmi SPIRIT Slovenija čokolada workshop portal mesta Vivi Nova Gorica JAPTI tuji investitorji domačini informiranje organizacija porok team building elektronski vodič komunikacije Lokve dobra ideja Osp EU RR_INT/2014 konference Trst Mediteran slovenian coast interaktivna razstava soška fronta-prva svetovna vojna iskalnik IST vonj ženska impact tourism čutila kraj mesto senses vonji paket promocija Ljubljana za Kitajce promocija na oddaljenih trgih podaljševanje nočitev tuji turisti #Kolesarskisvet #kolesarskiizleti piknik brezplačni turistični vodnik Kraški rob plezalne počitnice športno plezanje SPOZNAVANJE SLOVENIJE Melania Trump Navidezna resničnost Sevnica Virtualna realnost Virtualna resničnost polaroidna fotografija spomini urbanizem I still feel Slovenia Visit Maribor Vivid city Maribor Živo Mesto Maribor Pehtran Zmaj Memento Ljubljana PodLjubljano Idrija Mestni trg ohranjanje kulturne dediščine oživljanje mestnih jeder pop up lokal kombinat staro mestno jedro Studio Koder d.o.o. Tanja Andder temporary store Vladimir Andder začasna trgovina Chat interaktivni zemljevid labirint sejalec 2016 integralni eko-karavaning produkt povezovanje turističnih ponudnikov zabaven in inovativen koncept zelena slovenija zelene destinacije parfum senzorialno winetourism wineculture kulturni center lokalna kulinarika medgeneracijsko povezovanje slovenia360 360 panorama slovenia360.si naravoslovni tuirzem escape destinacija igrifikacija muzejev igrifikacija v turizmu Koroška koroška glasba Koroška hiša Pri lipi Koroška kulturna dediščina koroška tehnična dediščina koroški splavarji kulinarični spust splavarjenje #hotelmond #hit #vinskihotel #greenfield #turizem #destinacija #štajerska društveno življenje Notranjska bunker kočevsko hackathon silver tourism turizem za starejše nova ponudba povezanost ponudnikov Art Bio-Architecture Camping Community Belonging Food Forest Forest Gardening Handcrafting Karst Local Market Organic Food Permaculture Research Volunteering Workshops Zero Miles Food Dnevnik Slovenska pot naravoslovni turizem jedilni tekstil Sladkorna čipka nepovratna sredstva dravska dolina kopanje naravno čiščenje kopalne vode atraktivnost Istra zelene rešitve biološki bazen dogodek fashion hangar družbena omrežja Jazz Kamp Kranj Vinski scenosled #DHfashion izdelki pridelki Polhograjska graščina razvoj turistične ponudbe kulinarična tematska pot Polhov Gradec unlock unlock ljubljana escape room enigmarium igre koncert emona forum zero-energy robotika persone lan škofljica avtentičnost Ivan Cankar Slovenska turistična organizacija aktivnosti doživetja zaledje Radlje ob Dravi vodni park Vodni park Radlje ob Dravi igloo dogodivščina enigmarium escape igloo iglu enogastronomija krožna vožnja med ponudniki kulinarični turizem nova doživetja okusi Goriške povezovanje destinacije turistična ponudba Goriške Veseli GOGO bus #glamping #Keltskehiške #rekaKolpa #inovacija #ekoturizem pustolovščina Trbovlje poslovna konferenca na lepše samooskrba popotništvo moški etis turistična agencija turistični forum digitalno trženje sejem match-making izzivi instagram kategorizacija znaki hišni ljubljenček klasifikacija avtohtono kuharske veščine osnovnošolci les ročno delo savna Foto-turistični vodnik Inovativen turistični produkt z visoko dodano vrednostjo Inovativno marketinško orodje Invencija Promocija slovenske turistične ponudbe Slovensko-britanski tandem SnappGuides Socialna skupnost profesionalnih fotografov pasji turizem počitnice s psom Bohinjsko footgolf 360° kamera fisheye giroptic turistične vsebine turistični avtobus BA mobile British Airways free-of-charge high added value ICT information Innovative tourist offer izobraževalni turizem slovar mobility načrtovanje poti new tourist product novi turistični produkti okoljska ozaveščenost responsible tourism sustainable development sustainable tourism sustainable transport trajnostni transport storytelling branding kozolec Layar muzej na prostem Občina Šentrupert Rupert Gole toplar orodje Bookick.com apartmaji v naravi eko apartmaji kuharski izziv Harley DAvidson potovanja z motorjem bohinj eko hotel tujska soba monografija fonda po kreativni poti do praktičnega znanja brda Radovljica turističen produkt Hiša! Rajzefiber biro Živa dvorišča inovativni pristop v turizmu zeleni ponudnik v zeleni prestolnici zeleno podeželje inovativno Petoviona razvajanje velneški center festINNO Case Study ideje Turizmijada popri pop-up national geographic kajak reka Temenica veslanje Escape the trailer Lockless Pobeg iz prikolice room escape Bled Room Escape Bled Lockless interdisciplinarnost mir uganke ponudba za individualne goste snovalec 2016 kulturni turizem izračuni potrošnja jadransko-jonski program zemljevid pustolovska igra snovalec2009 re-invencija potopis sodelovanje cosme kulinarična novost avtoštop apartmaji Dvor Jezeršek Gostilna Krištof ideja za darilo Jezeršek Catering Krvavec zanimivost 3D risbe 3D street art skupna tržna znamka botel kamp ekskurzija ric bela krajina od Alp do Jadrana osebna doživetja osebni organizator Pot miru co-working izmenjave podeželjski co-working produktivna relaksacija sodelovanje in izmenjave mnenj in izkupenj Experience Gay Lesbian LGBT krajina #zivadvorisca #Maribor #inovativno #snovalec FENNECteam Gremo v Mongolijo odprava socializem Tito Velenje električna mobilnost črnomelj application brezplačno cities deseasonalisation of tourism environmental awareness Slakfest banka denar poročno darilo rojstnodnevno darilo turistična kartica poslovno povezovanje Hrastovlje skupna vstopnica Disney DisneyExperience Magic Band Wi-Fi Koreja North Korea Travel Pyongyang microsoft pogovor prevajanje skype cviček Novo mesto pohod revija harmonikarskih skupin in orkestrov Trška gora zidanice Cook Eat Slovenia Culinary Slovenia kulinarične delavnice turistična podjetja Potovanje okrog sveta projektno delo prva svetovna vojna domotika knjiga Škofja Loka posel Rusija Občina piran skladišča soli zvestoba praksa kickstarter udobje management zbornik orodja politike vlak študijski krožek turistična potovanja in izmenjave starejših občanov na inovativen način železnica Libanon vojne branje monsun tržne znamke Moskva prihodi tindeks QR kode Strategija razvoja slovenskega turizma Tourism review znanje države zaslužki konkurenčnost Wikipedia tematski park ladijce prevoz "IKT-predlogi" spletna stran glasbeni festivali šotor vrečke za smeti mlad podjetnik modna oblačila potujoči butik trg ugodne cene unikati "IKT-predlogi" posebna očala ohranjeni spomini rešitev prostorske stiske more
X

Uporaba piškotov

Portal BTPS uporablja t.i. piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje. Pred nadaljevanjem brskanja po naših straneh prosimo potrdite, da se strinjate z izmenjavo piškotkov med portalom BTPS in vašim računalnikom.
se strinjam
Več informacij...